http://bip.gov.pl
Drukuj
Drukuj zawartość strony
Wyślij do znajomego
Wyślij link do artykułu
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Kontrast
Wersja strony z dużym kontrastem
Standardowy kontrast
Zwiększ czcionke
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionke
Zmniejsz czcionkę
RSS
Kanał RSS
Komenda Straży Miejskiej

Godziny pracy:

poniedziałek : 8.00 - 24.00

wtorek : 8.00 - 24.00

czwartek : 8.00 - 24.00

piątek : 8.00 - 24.00

środa : 6.00 - 22.00

sobota : 8.00 - 23.00

Pracownicy :

Jan Stachurski - komendant

Kazmierz Polaszek - z-ca komendanta

Zbigniew Hryniewicz - inspektor

Andrzej Motyliński - st. strażnik

Anna Siedlecka - strażnik

Tadeusz Witkowski - st. strażnik

Marek Maciszewski - st. strażnik

Robert Śnieg - strażnik

Paweł Mandygrał - st. strażnik

Andrzej Stankiewicz - st. strażnik

Jacek Szczęsny - st. strażnik

Przemysław Zamulski - strażnik

Tomasz Pindor - mł. strażnik

telefony kontaktowe:

(0-22) 755-54-31

telefon alarmowy :

986

Zakres obowiązków :

Do obowiązków Strażnika należy:

1) przestrzeganie prawa, rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie poleceń służbowych,

2) poszanowanie powagi, honoru, godności obywateli i własnej,

3) zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej,

4) podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi,

5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, przełożonymi, podwładnymi oraz współpracownikami,

6) stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

7) zachowanie się z godnością w czasie pracy i poza nią.

W trakcie trwania stosunku pracy strażnik nie może być członkiem partii politycznej.

Strażnik nie może bez zezwolenia komendanta podejmować innego zajęcia zarobkowego.

Strażnikiem może być osoba która:

1) posiada obywatelstwo polskie,

2) ukończyła 21 lat,

3) korzysta z pełni praw publicznych,

4) posiada co najmniej wykształcenie średnie,

5) cieszy się nienagraną opinią,

6) jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym,

7) nie była karana sądownie,

8) ma uregulowany stosunek do służby wojskowej.

 

Podstawa Prawna na podstawie której, została powołana Straż Miejska :

Straż Miejska w Grodzisku Maz. została powołana Zarządzeniem Nr 12/95 Burmistrza Miasta Grodziska Mazowieckiego z dnia 25 maja 1995r. na podstawie art. 23 ust. 1 i art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 1990r. o Policji ( Dz. U. Nr 30 poz. 179 ) po uzgodnieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych

Zakres zadań i uprawnień Straży Miejskiej oraz jej strukturę, umundurowanie, dystynkcje określa Statut Straży Miejskiej stanowiący załącznik do zarządzenia.

Działalność Straży Miejskiej rozpoczęła się 1 czerwca 1995r.

Od dnia 1 stycznia 1998r. Straż Miejska działa na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych ( Dz. U. Nr 123 poz. 779 ).

Komenda Straży Miejskiej jest samorządową umundurowaną jednostką organizacyjną gminy Grodzisk Maz. umiejscowioną w strukturze urzędu gminy.

Siedziba Komendy Straży Miejskiej  - Grodzisk Mazowiecki ul. Kościuszki 41.

Koszty funkcjonowania straży w całości pokrywane są z budżetu gminy.

Strażą kieruje Komendant powoływany i odwoływany przez burmistrza po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji. Burmistrz jest również przełożonym Komendata. Wykonuje on swoje zadania przy pomocy Komendy Straży. Szczegółową strukturę określa regulamin straży nadawany przez rade gminy.

 

Funkcje straży:

- ochronna - związana z utrzymywaniem porządku na terenie gminy,

- porządkowa - egzekwowanie przestrzegania przez społeczność lokalną przepisów prawa w zakresie porządku publicznego,

- prewencyjna - stałe patrolowanie ulic i osiedli gminy oraz realizacja zgłaszanych do straży interwencji w zakresie ochrony porządku publicznego,

- profilaktyka - zapobieganie przestępstwom, wykroczeniom i zjawiskom kryminogennym, prowadzenie profilaktyki wychowawczej wśród dzieci i młodzieży,

- informacyjna - informowanie służb i instytucji o zaobserwowanych zagrożeniach, informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach występujących zagrożeń oraz sposobach ich eliminacji,

- społeczno - administracyjna - współdziałanie w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego z zainteresowanymi organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,

- integrująca społeczności lokalne - poprzez udział w imprezach sportowych, kulturalnych, charytatywnych organizowanych przez gminę, organizacje społeczne, szkoły, straż miejską,

Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego. Do zadań straży należy w szczególności:

1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,

2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,

3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości świadków zdarzenia,

5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,

6) współdziałanie z organizacjami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,

7) doprowadzenie osób nietrzeźwych do izb wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zagrożenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,

8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,

9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

Powyższe zadania straży wykonują pracownicy straży, zwani „strażnikami”. Przy wykonywaniu czynności służbowych strażnik korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Strażnik wykonując zadania straży ma prawo do:

1) udzielania pouczeń,

2) legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości,

3) ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji,

4) nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia

5) dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,

6) usuwania pojazdów i ich unieruchamiania poprzez blokowanie kół w przypadkach określonych w przepisach o ruchu drogowym,

7) wydawania poleceń,

8) żądania niezbędnej pomocy do instytucji państwowych i samorządowych,

9) zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji.

Wobec osób uniemożliwiających wykonywanie zadań określonych w ustawie strażnik może stosować środki przymusu bezpośredniego:

- chwyty obezwładniające,

- kajdanki,

- pałki obronne wielofunkcyjne,

- psy obronne,

- paralizatory elektryczne,

- broń gazowa i ręczne miotacze gazowe.

Strażnik może stosować jedynie środki przymusu bezpośredniego odpowiadające potrzebom wynikającym z istniejącej sytuacji i niezbędne do osiągnięcia podporządkowania się wydanym poleceniom. Środki te powinny być stosowane w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osoby, w stosunku do której zostały podjęte.

Straży wykonującej zadania określone w art.11 pkt. 5 i 9 ustawy o strażach gminnych ( tj. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej oraz konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych i wartości pieniężnych dla potrzeb gminy ) może być wydane pozwolenie na broń zwane świadectwem broni. Dopuszczenie strażnika do wykonywania zadań z bronią palną krótką następuje na wniosek komendanta straży w drodze decyzji administracyjnej, wydanej przez właściwy organ Policji. Przy wykonywaniu ww. zadań strażnik ma prawo użycia broni palnej krótkiej, jeżeli środki przymusu bezpośredniego okazały się niewystarczające lub ich użycie ze względu na okoliczności danego zdarzenia nie jest możliwe oraz w przypadkach wyłącznie wymienionych w ustawie.

Nadzór nad działalnością straży sprawuje burmistrz, a w zakresie fachowym - Komendant Główny Policji za pośrednictwem właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji.  Szczegółowy zakres sprawowania fachowego nadzoru został określony w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad współpracy Policji ze strażami gminnymi oraz zakresu, w jakim Komendant Główny Policji sprawuje fachowy nadzór nad strażami i udziela pomocy ( Dz. U. Nr 49 poz.309 ). Sprowadza się on do następujących płaszczyzn:

1) znajomości strażników przepisów prawa dotyczących użycia broni palnej krótkiej oraz środków przymusów bezpośredniego i praktycznych umiejętności ich stosowania,

2) stosowania przepisów dotyczących przydziału, przechowywania i ewidencjonowania broni palnej krótkiej oraz środków przymusu bezpośredniego,

3) wykonywania przez strażników czynności administracyjno - porządkowych pod względem ich zgodności z przepisami prawa,

4) sposobu prowadzenia przez straże sprawozdawczości dotyczącej ewidencji straży, ich stanów etatowych, wyposażenia w środki przymusu bezpośredniego oraz danych dotyczących wyników działań straży.

Na podstawie ww. rozporządzenia Policja współpracuje ze strażami w realizacji ich ustawowych zadań. Współpraca Policji i straży polega w szczególności na:

1) stałej wymianie informacji o zagrożeniach występujących na określonym terenie w zakresie bezpieczeństwa ludzi i mienia, spokoju i porządku publicznego,

2) zorganizowanie systemu łączności Policji i straży, uwzględniającego lokalne potrzeby i możliwości oraz zapewniającego utrzymanie stałej łączności miedzy jednostkami Policji i straży,

3) koordynowaniu rozmieszczenia służb policyjnych i straży, z uwzględnieniem zagrożeń występujących na danym terenie,

4) wspólnym prowadzeniu działań porządkowych w celu zapewnienia spokoju i porządku w miejscach zgromadzeń, imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych, a także w innych miejscach publicznych ( np. wspólne patrole ),

5) organizowaniu wspólnych szkoleń oraz ćwiczeń policjantów i strażników gminnych.

Szczegółowe formy i sposoby współpracy właściwych terytorialnie jednostek Policji i straży są określone w porozumieniu zawartym pomiędzy jednostkami Policji a burmistrzem. Przedmiotowe rozporządzenie stanowi również, że w przypadku powszechnego zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, katastrofy lub klęski żywiołowejburmistrz na wniosek Komendanta Głównego Policji, może na czas określony zarządzić użycie straży do wspólnych działań z Policją. W przypadku wystapienia zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, katastrofy lub klęski żywiołowej na obszarze województwa lub gminy, z takim wnioskiem może wystąpić odpowiednio komendant wojewódzki lub komendant  ( miejski ) Policji.

Ilość odwiedzin18621
Osoba wprowadzającaAdministrator Techniczny
Osoba wprowadzająca
Kontakt: Nie ma kontaktu
Opis: Opis stanowiska dla Administratora technicznego
Osoba odpowiedzialna za informacjęAdministrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: Nie ma kontaktu
Opis: Opis stanowiska dla Administratora technicznego
Data utworzenia2003-07-04
Data ukazania się2003-07-04
Ostatnia zmiana2003-07-04
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 32A
Tel. (0-22) 755-55-34, 755-20-16
fax (0-22) 755-53-27


BIP v5.1.6 jest częścią Systemu Informatycznego Dla Administracji Samorządowej
loading...
Proszę czekać...