http://bip.gov.pl
Drukuj
Drukuj zawartość strony
Wyślij do znajomego
Wyślij link do artykułu
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Kontrast
Wersja strony z dużym kontrastem
Standardowy kontrast
Zwiększ czcionke
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionke
Zmniejsz czcionkę
RSS
Kanał RSS
Ogłoszenie o naborze
 

Grodzisk Maz. dn.11.12.2012r.

Urząd Miejski w Grodzisku Maz.

ul. Kościuszki 32A

05-825 Grodzisk Maz

Or.III.2110.11.2012

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Mazowieckim :

Młodszy referent w Wydziale Organizacyjnym

1.Wymagania niezbędne:

- Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

- Brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,

- Nieposzlakowana opinia,

- Obywatelstwo polskie,

- wykształcenie min. średnie

- min. 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji samorządowej

2.Wymagania dodatkowe :

-znajomość instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

-podstawowa znajomość zagadnień związanych z ewidencją działalności gospodarczej,

- znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikowanie się,

-bardzo dobra umiejętność obsługi programów komputerowych Microsoft Office, Microsoft Excel, Internet, poczta elektroniczna,

-umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

-umiejętność pracy w zespole,

-komunikatywność, wysoka kultura osobista.

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

-udzielanie informacji i pomocy przy załatwianiu indywidualnych spraw obywateli, w tym:

-przyjmowanie i dekretowanie wniosków i podań wpływających od interesantów,

-dekretacja korespondencji wpływającej do urzędu,

-kierowanie interesantów do właściwych komórek organizacyjnych urzędu w celu załatwienia sprawy,

-przyjmowanie i ewidencjonowanie w bazie komputerowej korespondencji wpływającej do urzędu,

-przyjmowanie i ewidencjonowanie przesyłek pocztowych , przesyłek kurierskich i paczek,

-prowadzenie ewidencji wyjść służbowych i prywatnych pracowników,

-przyjmowanie, ewidencjonowanie i przekazywanie korespondencji do ZWiK i ZGK, ZGM,

-przyjmowanie ofert na przetargi i zapytania o cenę oraz wydawanie stosownych zaświadczeń oferentom

-obsługa przyjęć interesantów przez burmistrza,

-obsługa centrali telefonicznej, kserokopiarki i faxu

-pomoc w czynnościach związanych z ewidencją działalności gospodarczej

4.Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- list motywacyjny,

- C.V .z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej (okresy zatrudnienia i zajmowane stanowiska pracy),

- kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i posiadane uprawnienia,

- kopie świadectw pracy

- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub przestępstwa skarbowe umyślne,

-oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności prawnej oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- podpisana klauzula o treści

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych( Dz. U. z 2002r. Nr 101,poz.926 ze zm. oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz .U. z 2008 r. Nr 223, poz1458)”

5. Warunki pracy:

- usytuowanie stanowiska pracy: budynek wielopiętrowy, schody, bez windy;

- praca przy komputerze,

- bezpośredni kontakt z osobami, wysiłek umysłowy;

- stanowisko wymagające dużej mobilności, gotowości do wyjazdów służbowych, ciągłego kontaktowania się z innymi stanowiskami i instytucjami;

6.W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Maz w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

7.Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w punkcie Informacji Urzędu (Sala Obsługi Mieszkańców) lub pocztą na adres :

Urząd Miejski w Grodzisku Maz.

ul. Kościuszki 32 A

05-825 Grodzisk Maz.,

z dopiskiem : dotyczy naboru na stanowisko : „Młodszy referent w Or” w terminie do dnia 24 grudnia 2012r.

W przypadku złożenia oferty drogą pocztową liczyć się będzie data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.grodzisk.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy ul. Kościuszki 32 A .

8.Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest złożyć:

- oryginały (do wglądu) lub potwierdzone za zgodność oryginałem kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń, o których mowa w pkt.4,

- zaświadczenie o niekaralności, uzyskane z Ministerstwa Sprawiedliwości.

Burmistrz

Grzegorz Benedykciński

 

Ilość odwiedzin790
Osoba wprowadzającaJulian Kubik
Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informacjęJulian Kubik
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:
Data utworzenia2012-12-12
Data ukazania się2012-12-12
Ostatnia zmiana2012-12-12
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 32A
Tel. (0-22) 755-55-34
fax (0-22) 755-53-27


BIP v5.1.6 jest częścią Systemu Informatycznego Dla Administracji Samorządowej
loading...
Proszę czekać...